برچسب: HYUNDA SONATA

مقایسه سوناتا LF با نوع قبلی آن

بادر نظر گرفتن اینکه هر چند وقت یک بار  خودروهای تولید شدهآپدیت  میشوند و تکنولوژی سالهای قبل آن تغییر کرده وآن هارا بهتر میکنند .باتوجه به این قضیه   این پیشرفت گاهی افرادی که میخواهند...